თბილისის სააპელაციო სასამართლომ „რესპუბლიკური პარტიის“ სარჩელი არ დააკმაყოფილა

0
1040

თბილისის სააპელაციო სასამართლომ  არ დააკმაყოფილა „რესპუბლიკური პარტიის“ სარჩელი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შესახებ დაძალაში დატოვა ცესკოს 27 აგვისტოს გადაწყვეტილება. კერძოდ, „რესპუბლიკური პარტია“ ითხოვდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიისგან გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას, რომლითაც საარჩევნო კომისიამ 2 საარჩევნო სუბიექტსნომერი წილისყრის გარეშე მიაკუთვნა.

თბილისის სააპელაციო სასამართლომ განჩინების სარეზოლუციო ნაწილი დღეს მხარეებს გააცნო.

სააპელაციო სასამართლოს აღნიშნული  გადაწყვეტილება აღარ გასაჩივრდება.